Bakalářská práce: Historie tisku map


  1. Domů

  2. Úvod

  3. Tiskové techniky

  4. Nejstarší způsoby tisku

  5. Mapy našeho území

  6. Reprodukce technických map velkých měřítek

  7. Závěr

  8. Literatura


7. Závěr

V  této bakalářské práci jsem se zabývala historií tisku map. Problém nastal při  hledání zdrojů literatury. Mnoho knih z minulých let bylo zničeno a nebyly archivovány. Historické knihy o mapách se zaobírají hlavně problematikou kartografie a mapování.

Na  začátku práce byly uvedeny základní tiskové techniky, které jsem zařadila podle tiskových forem. Řešila jsem tisk z  výšky, tisk z hlouby a tisk z  plochy. Do jednotlivých technologií tisků byly uvedeny příklady a tyto hlavní tiskové metody byly mezi sebou porovnány. Dále jsem řešila hlavní problematiku práce, tj.  nejstarší tiskové metody a  jejich využití pro  tvorbu map. V  časové souslednosti jsem uvedla knihtisk, dřevořez, dřevoryt, deskotisk, mědirytinu, litografii, sítotisk, světlotisk, ofsetový tisk … Tyto metody byly mezi sebou porovnány. Byly uvedeny jejich hlavní výhody i nevýhody. Dalším cílem práce bylo uvedení prvních historických map na  našem území. U těchto historických map byly uvedeny hlavně základní informace (vznik, měřítko, rozměr a technika zhotovení formy či tisku). Poté jsem se věnovala problematice reprodukce map velkých měřítek. U katastrální mapy byly popsány čtyři reprodukční techniky, kde jsem řešila hlavně význam reprodukce. Stejně tomu bylo i u  reprodukce státních map.