Úvod
1 Bankovky a jejich ochranné prvky
  1.1 Ochranné prvky na tisícikoruně
     1.1.1 Vodoznak
     1.1.2 Okénkový proužek s mikrotextem
     1.1.3 Ochranná vlákna
     1.1.4 Soutisková značka
     1.1.5 Skrytý obrazec
     1.1.6 Opticky proměnlivá barva
     1.1.7 Iridiscentní pruh
     1.1.8 Mikrotext
     1.1.9 Fluorescenční tisk
2 Ostatní ceniny
  2.1 Akcie, dluhopisy
  2.2 Občanské průkazy
  2.3 Dálniční známky
3 Tiskárny cenin
  3.1 Státní tiskárna cenin
  3.2 Poštovní tiskárna cenin
  3.3 Techniky tisku
     1.1.1 Liniový hlubotisk
     1.1.2 Ofsetový tisk
     1.1.3 Tisk z výšky
     1.1.4 Rotační ocelotisk
     1.1.5 Archový ocelotisk
     1.1.6 Horká ražba
Závěr
Literatura



Text práce (pdf)
Prezentace práce (pdf)



Na začátekÚvod

S ceninami se v dnešní době setkává každý z nás každý den. Nejčastěji se jedná o papírové bankovky, ale mezi ceniny patří i poštovní a dálniční známky, kolky, akcie a další cenné papíry. Vzhledem k jejich značné ceně je nutné je chránit před paděláním. K tomu se používají nejrůznější techniky zpracování a tisku, na které se v krátkosti podíváme. V závěru budou zmíněny dvě největší tiskárny cenin v České republice a také techniky tisku, které při své práci využívají.

Na začátek1  Bankovky a jejich ochranné prvky

Jako vzorová bankovka, na které budou ukazována opatření proti padělání, byla zvolena tisícikorunová bankovka. Stejné ochranné prvky obsahují i bankovky o vyšší nominální hodnotě, bankovkám s nižší hodnotou některé ochranné prvky chybí. Na bankovce o hodnotě 500 Kč chybí iridiscentní pruh, stokorunové a dvěstěkorunové bankovky neobsahují iridiscentní pruh a proměnlivou barvu.

Na začátek1.1  Ochranné prvky na tisícikoruně

Inovovaná bankovka přišla do oběhu 1. 4. 2008, kdy nahradila vzor používaný od roku 1996. Její rozměry jsou 158 x 74 mm s tolerancí 1,5 mm, šířka kupónu je 42 mm. Svazek 1000 kusů bankovek 1000,- váží 1 kilogram. Z hlediska padělání je druhou nejvíce padělanou českou bankovkou (po bankovce 500,-).

Bankovka 1 Bankovka 2

Obr. 1: Lícová strana

Obr. 2: Rubová strana

Na začátek1.1.1  Vodoznak
Vodoznak
Obr. 3: Vodoznak

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho vždy portrét osobnosti vyobrazené na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému. Vedle něj negativní hodnotové číslo 1000 s lipovým listem.



Na začátek1.1.2  Okénkový proužek s mikrotextem
Okénkový proužek s mirkotextem
Obr. 4: Okénkový proužek s mikrotextem

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, který na lícní straně vystupuje vždy ve čtyřech intervalech na povrch papíru. Je na něm čitelný negativní mikrotext s logem ČNB a označením nominální hodnoty bankovky. Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem. Vystupující části mění svoji kovově lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou.


Na začátek1.1.3  Ochranná vlákna
Ochranná vlákna
Obr. 5: Ochranná vlákna

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky. Část z nich může být při normálním světle neviditelná, avšak při použití ultrafialového světla jasně zazáří. Podobně se mohou chovat i vlákna, která jsou běžně viditelné, avšak pod zdrojem UV záření zcela mění barvu.





Na začátek1.1.4  Soutisková značka
Soutisková značka
Obr. 6: Soutisková značka

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji písmena "ČR".



Na začátek1.1.5  Skrytý obrazec
Skrytý obrazec
Obr. 7: Skrytý obrazec

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní, tj. světlý. Je umístěn na lícních stranách bankovek v ornamentech na rameni portrétu, popř. nad ním.



Na začátek1.1.6  Proměnlivá barva
Proměnlivá barva
Obr. 8: Proměnlivá barva

Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Segment vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zcela jinou, např. zlatá na zelenou. Jelikož se jedná o barvu finančně velmi nákladnou, bývá většinou používána jen na malé ploše. Barva je výrobcem dodávána jen prověřeným ceninovým tiskárnám.


Na začátek1.1.7  Iridiscentní pruh
Iridiscentní pruh
Obr. 9: Iridiscentní pruh

Tzv. ochranný iridiscentní pruh (iridiscentní znamená duhově proměnlivý) je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky, o šířce cca 20 mm. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý zlatý a fialový nádech s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu jsou negativně (tj. jako světlá) vyznačena čísla označující nominální hodnotu bankovky. Při sklopení bankovky se tato čísla jeví proti lesklému pruhu jako tmavá.



Na začátek1.1.8  Mikrotext

Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Jeho umístění u jednotlivých bankovek je individuální, na lícní straně bývá ve velkém hodnotovém čísle, v podtisku textů na levé straně, kolem portrétu apod. Na všech bankovkách je vždy na lícní straně v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje skryt mikrotext číselně označující hodnotu bankovky, na rubové straně rovněž v pruhu základní barvy u pravého okraje je skryt mikrotext slovně nebo číselně označující hodnotu bankovky.

Mikrotext1 Mikrotext2

Obr. 10: Mikrotext na lícové straně

Obr. 11: Mikrotext na rubové straně

Na začátek1.1.9  Fluorescenční tisk

Na obrázcích 12 a 13 je bankovka nasvícená pomocí UV světla. Obrazec vytištěn luminiscenční barvou je pod běžným světlem obtížně viditelný, nebo zcela neviditelný. Luminiscenční tisk je patrný buď pod UV světlem, nebo i pod horským sluncem. Příkladem jsou v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou fluorescencí, viditelná vlákna se žlutou fluorescencí. Dále části portrétu, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, hodnotové číslo na kuponu a stylizované lipové listy v levém dolním a pravém horním rohu se zelenou a modrou luminiscencí.

Fluorescenční tisk1 Fluorescenční tisk2

Obr. 12: UV prvky na lícové straně

Obr. 13: UV prvky na rubové straně

Na začátek2  Ostatní ceniny

Cenina je platební prostředek v určité cenové hodnotě, která slouží jako ekvivalent (náhražka) peněz pro konkrétní účel. Za ceniny považujeme: akcie, dluhopisy, šeky, směnky, kolky, jízdenky, dálniční známky (nálepky), tabákové nálepky, vstupenky, stravenky, platební karty (elektronické peněženky), telefonní a ostatní karty s finanční hodnotou, dárkové poukázky, či jakékoli jiné poukázky s finanční hodnotou či slevové poukázky.

Na začátek2.1  Akcie, dluhopisy

Akcie
Obr. 14: Akcie na majitele

Mezi cenné papíry náleží zejména akcie, dluhopisy, obligace, podílové listy, vkladní listy, státní dluhopisy.

Proti padělání jsou tyto cenné papíry zajištěny technickým grafickým zpracováním, použitím ochranných prvků v papíru a speciálních tiskových barev. Cenné papíry se tisknou na papír s vysokým, nejméně však padesátiprocentním obsahem bavlny. Důvodem použití tohoto papíru je nutnost dlouhé životnosti těchto tiskovin a jejich obtížnější napodobitelnost. Používají se atestované ceninové barvy. Pro výrobu celého nákladu jsou uplatněny stejné, přesně označené a proti stárnutí odolné suroviny.

Tisk cenných papírů je kombinací několika tiskových technik, ke kterým patří měditisk, suchý i mokrý ofset a knihtisk. Knihtisk je používán pouze v kombinaci s některou z uvedených technik. K ochraně cenných papírů proti padělání slouží zejména prvky vzniklé měditiskem, giloše (geometrické obrazce, tvořené pravidelně se opakujícími jemnými křivkami, často s přechodem mezi barvami), irisové partie, mikropísmo, případně aplikace hologramu jako ochranného prvku. Technické a barevné provedení je takové, aby bylo obtížné zhotovit barevné výtažky nebo kopie jinými reprodukčními technikami. Mezi ochranné prvky v papíru patří vodoznak, viditelná vlákna a vlákna s fluorescencí v UV světle.

Na začátek2.2  Občanské průkazy

Občanský průkaz
Obr. 15: Občanský průkaz

Při výrobě občanského průkazu byla vzata v úvahu estetická přijatelnost dokladů, cenově efektivní výroba, životnost dokladů a odpovídající ochrana proti falzifikaci. Proto se i zde využívá kombinace tiskových technik (ofset, měditisk) ve spojení s využitím speciálních barev a ochranných prvků v tisku - giloše, mikropísmo apod. Na občanském průkazu je hologram ve formě státního znaku, hologram ve formě lipového květu, který chrání fotografii a hmatem čitelné osobní údaje i číslo dokladu. Použité materiály zajišťují odpovídající ochranu dokladů proti padělání.

Na začátek2.3  Dálniční známky

Dálniční známka
Obr. 16: Občanský průkaz

Současné nálepky jsou zabezpečeny celou řadou bezpečnostních prvků v designu, opticky variabilními prvky v barvě a v hologramu a speciálním násekem, který zabraňuje sejmutí nálepky ze skla automobilu bez jejího porušení. Hologram je přetištěn dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem a je po nalepení kupónu na sklo automobilu kontrolovatelný z vnitřní strany vozidla.



Na začátek3  Tiskárny cenin

Na začátek3.1  Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin
Obr. 17: Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin vyrábí z 95 % speciální ceninovou výrobu pro potřeby České národní banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, Policejního prezidia ČR, Ministerstva financí, Celní správy, České pošty s.p. a dále pro organizace finanční a úvěrové soustavy a orgány vydávající státně důležité doklady a tiskopisy.

Při výrobě bankovek je kladen velký důraz na ochranné prvky, aby bylo možné docílit co nejvyšší ochrany bankovek proti padělání. Pro tisk bankovek se používá speciální bankovkový papír, který je důležitým rozlišovacím znakem pravosti bankovek. Bankovkový papír je opatřen vodoznakem vznikajícím již při jeho výrobě na kruhovém sítě.

Při tisku bankovek se používá simultánní ofset, hlubotisk a knihtisk. Na současných českých bankovkách je hlubotisk použit pro tisk lícové strany, všech textů, velkého hodnotového čísla na širokém okraji bankovek, portrétu vyobrazené osobnosti a hmatových slepeckých značek. Knihtisk je používán pro tisk sérií a čísel bankovek.

Na začátek3.2  Poštovní tiskárna cenin

Poštovní tiskárna cenin
Obr. 18: Poštovní tiskárna cenin

Hlavní činností Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. je od roku 1992 příprava, zpracování a tisk poštovních známek. Poštovní známka je specifickým projevem výtvarného umění a zároveň forma propagace národa. Známka může cestovat kamkoli po světě, což umožňuje, že mnohdy vysoce ceněné umělecké dílo je přístupné pro všechny bez rozdílu věku, vzdělání, náboženství či kulturního zázemí. Tiskárna má licenci pro tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů.

Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nabízí tisk tzv. předtištěných ceninových bianco dokumentů, jako jsou vysvědčení, výuční listy a vysokoškolské diplomy, formuláře i podtisky pro osvědčení z kurzů, školení a různých zkoušek pro instituce a společnosti.

Na začátek3.3  Techniky tisku

Na začátek3.3.1  Liniový hlubotisk
Liniovy hlubotisk
Obr. 19: Liniový hlubotisk

Je to druh tisku z hloubky. Vychází z klasické rytiny, kde kresebné prvky jsou rozpracované liniovou, většinou rytou kresbou. Gilošové partie, rastry a různé velikosti písem jsou převážně leptané. Plasticita prvků je vytvářena rozdílností síly linek a zároveň hloubkou reliéfu. V tisku pak větším nánosem tiskové barvy na potiskovaném materiálu.





Na začátek3.3.2  Ofsetový tisk
Ofsetový tisk
Obr. 20: Ofsetový tisk

Ofsetový tisk - tisk z plochy pracuje na principu odpudivosti vody a mastné barvy. Proto mluvíme o tzv. "mokrém ofsetu". Kromě této klasické ofsetové techniky, která je v STC zastoupena maloformátovými i velkoformátovými stroji, disponuje tiskárna i tzv. suchým ofsetem, na kterém se potiskují obě strany papíru najednou.Tato technika umožňuje tisk, při kterém musí dokonale korespondovat přední strana tisku se zadní, a proto se využívá hlavně při tisku soutiskové značky, tzv. "průhledky". Na většině těchto ofsetových strojů se dá tisknout irisový barevný přechod.



Na začátek3.3.3  Tisk z výšky
Tisk z výšky
Obr. 21: Tisk z výšky

Tisk z výšky je jedna z nejstarších tiskových technik, kde místa určená k tisku jsou na tiskové desce vyvýšena a na ně se nanáší barva, odebraná místa budou na výsledné grafice bílá. Na tento tisk není třeba tiskařského lisu. Tisk lze provést na běžném knihařském lisu, nebo přiložit list papíru na štoček a papír přejet válečkem. Užívá se pro obvod písmen a číslic.





Na začátek3.3.4  Rotační ocelotisk
Rotační ocelotisk
Obr. 22: Rotační ocelotisk

Tisk touto technikou je velice náročný technicky i časově. Rotační ocelotisk kombinovaný s hlubotiskem znamená použití speciálního stroje, kde se vytiskne kompletní tiskový arch, který je navíc perforován, opatřen datem výroby a pořadovým číslem. Tato technika se používá pro tisk poštovních známek.




Na začátek3.3.5  Archový ocelotisk
Archový ocelotisk
Obr. 23: Archový ocelotisk

Archový ocelotisk se tiskne z plochých desek. Nejčastěji se používá pro tisk vícebarevných poštovních známek například s motivem umění či květin. Svojí technikou a potřebou ručního nakládání papíru je nutná absolutní přesnost a pečlivost.






Na začátek3.3.6  Horká ražba
Horká ražba
Obr. 24: Horká ražba

Princip horké ražby znamená, že se ohřeje tzv. raznice s konkrétním motivem (písmena, číslice, text, obrázek), která se za vysokého tlaku a teploty prostřednictvím speciální fólie otiskne na papír či požadovaný materiál. Nejčastěji se horká ražba používá pro desky, certifikáty, vstupenky a tiskopisy.






Na začátekZávěr

V této semestrální práci byly v krátkosti ukázány možnosti tisku a ochrany cenin před nezákonným kopírováním. Některé ochranné prvky jsou aplikovány už při výrobě materiálu pro tisk, další vznikají až v rámci tisku. Může se jednat o použití speciálních tiskařských technik, případně veřejně nedostupných barev s obtížně napodobitelnými vlastnostmi.

Dále byly představeny dvě největší tiskárny cenin v České republice a techniky tisku, které při své práci používají. Při tisku cenin se většinou využívá více tiskařských technik najednou, které je následně obtížnější na jednodušších zařízeních napodobit.

Na začátekLiteratura


[1]
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.: WWW stránky, [online], 2003-2012 [cit. 2012-04-20],
URL: http://cnb.cz/
[2]
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN.: WWW stránky, [online], 2010-2012 [cit. 2012-04-20],
URL: http://stc.cz/
[3]
POŠTOVNÍ TISKÁRNA CENIN PRAHA a.s..: WWW stránky, [online], 2011 [cit. 2012-04-19],
URL: http://ptcpraha.cz/
[4]
PAPÍROVÁ PLATIDLA.: WWW stránky, [online], 2012 [cit. 2012-04-19],
URL: http://www.papirovaplatidla.cz/